My bids

My Bids รวมห้องที่คุณได้เสนอราคาซื้อไปแล้ว ที่หน้านี้คุณสามารถ “ซื้อ” หรือ “เปลี่ยนแปลง” การเสนอราคาซื้อและระยะเวลาเสนอซื้อได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้อง กรุณากดที่ “ดูข้อมูลห้อง”

ดูวิธีการใช้งานได้ที่ Help Centre