นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของลูกค้า บริษัทจึงจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท บริษัทจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และบริษัทจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทเท่านั้น

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และค้นหาบริการโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเพลตฟอร์มสถานะของผู้ใช้บริการจะไม่เป็นที่เปิดเผย และบริษัทจะไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์มและผู้ใช้บริการได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

หากผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัท (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) โดยทางอีเมล์: [info@cozybid.com]

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีบริษัท หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของผู้ใช้บริการ

ชื่อ

ที่อยู่

อีเมล์

หมายเลขติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

รายละเอียดการชำระเงิน

ข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับบริษัทตามที่บริษัทกำหนด

โดยไม่คำนึงถึงดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลรายละเอียดการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลรายละเอียดบัตรเครดิต บัตรเดบิตจะถูกจัดเก็บ รักษาไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดย “Omise” หรือ ช่องทางการชำระเงิน (payment gateway) อื่นใดที่ทางบริษัทเลือกใช้ ข้อมูลรายละเอียดบัตรเครดิต บัตรเดบิตของผู้ใช้บริการจะถูกจัดเก็บรักษาไว้กับผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงิน(payment gateway)ของทางบริษัท ซึ่งเฉพาะแต่โทเค่นเท่านั้นที่ทางบริษัทจะจัดเก็บรักษาไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในการยืนยันวัตถุประสงค์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารทางบริษัทจะเรียกร้องให้ผู้ใช้บริการแจ้งให้ทราบเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัท ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท หรือจัดส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องอัพเดทข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ (รายละเอียดตามที่จะได้กล่าวข้างล่าง) บริษัทสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้มานั้นถูกต้อง

บริษัทจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการหากผู้ใช้บริการส่งมอบข้อมูลให้บริษัทด้วยความสมัครใจของผู้ใช้บริการเท่านั้น หากผู้ใช้บริการเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้แก่บริษัทหรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการอาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบให้บริษัทได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้

หากผู้ใช้บริการได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่บริษัท

หากผู้ใช้บริการสมัครเพื่อใช้งานบริษัทโดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชีบริษัทกับบัญชีโซเชียลมิเดียของผู้ใช้บริการ หรือใช้โซเชียลมิเดียอื่น ๆ ของบริษัท บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของผู้ใช้บริการผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมิเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้บริการหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ (Services) (ตามความหมายที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และ/หรือ การใช้แพลตฟอร์ม
 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
 • บริษัทอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ หรือ ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นให้กับบุคคลที่สาม เช่น โครงการ หรือ ผู้ใช้บริการอื่นของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกรรมทางอสังหาริมทรัพย์
 • อีกทั้ง บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการมีกับบริษัท (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ผู้ใช้บริการได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บริษัทคาดว่าผู้ใช้บริการว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการหรือที่ผู้ใช้บริการได้ร้องขอจากบริษัทให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทและของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับบริษัทหรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์ม บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากบริษัทหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท; และ
 • ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

บริษัทอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ใช้บริการให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้บริการ จัดการความสัมพันธ์อื่น ๆ กับผู้ใช้บริการ การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของบริษัทจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น

การเพิกถอนความยินยอม

ผู้ใช้บริการอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่บริษัทได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าหากผู้ใช้บริการได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน บริษัทอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ใช้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้บริการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ใช้บริการหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้บริการได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่บริษัทได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หากข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการยังคงจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างบน

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

หากผู้ใช้บริการต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทมีอยู่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยบริษัทภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผล ในการเรียกดูบันทึกข้อมูลดังกล่าว

หากผู้ใช้บริการมีบัญชีการใช้บริการกับบริษัท ผู้ใช้บริการอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม ในนั้นผู้ใช้บริการจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่ของผู้ใช้บริการ รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ผู้ใช้บริการได้สมัครไว้ได้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดต่างๆของผู้ใช้บริการเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดต่างๆของผู้ใช้บริการในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

บริษัทรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

หากผู้ใช้บริการมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้ถูกละเมิดโดยบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

รหัสผ่านของผู้ใช้บริการเป็นกุญแจสำหรับการเข้าใช้บริการบัญชีของผู้ใช้บริการ รหัสผ่านจึงควรใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของบัญชีนี้แก่ผู้อื่น หากผู้ใช้บริการได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการและผลที่ตามมา หากผู้ใช้บริการไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านได้ หรืออาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่บริษัท ผู้ใช้บริการอาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ๆ ที่ทำลงนั้น ดังนั้นหากรหัสผ่านของผู้ใช้บริการถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ผู้ใช้บริการควรที่จะติดต่อบริษัทและเปลี่ยนรหัสผ่าน บริษัทขอเตือนให้ผู้ใช้บริการออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

การเก็บข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์

บริษัทหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) เวป บีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม

เมื่อผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมบริษัท เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทบริษัททำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของผู้ใช้บริการส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการเข้าเว็ปไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ
 • ชนิดของบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการ
 • หน้าเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนที่ผู้ใช้บริการจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม
 • หน้าเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าชมในแพลตฟอร์ม
 • จำนวนเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้บริษัทพัฒนาแพลตฟอร์ม การบริการและสินค้าที่บริษัทจัดหาให้ดีขึ้น

โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการหรือบนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น

โปรแกรมเวป บีคอน (web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์ม โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเวปไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น

ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากผู้ใช้บริการ) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของผู้ใช้บริการ (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ผู้ใช้บริการจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้บริการต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม

สิทธิของบริษัท

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ บริษัท ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

การติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้บริการต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อบริษัท (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ได้ผ่านทางอีเมล์ [info@cozybid.com]