Help Center

การคืนเงิน

เหตุผลที่ CozyBid ให้ผู้ซื้อ วางเงินมัดจำ และให้ผู้ขายจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนครึ่งหนึ่ง เมื่อซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มสำเร็จ เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจและสบายใจในการซื้อและขายผ่าน CozyBid และเป็นการป้องกันการเสียโอกาสให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จากการยกเลิกจากอีกฝ่าย หรือสถานการณ์ใดๆ ที่ทำให้การโอนสัญญาจะซื้อจะขายไม่สำเร็จ CozyBid มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินว่าฝ่ายใดยกเลิกธุรกรรมหรือผิดสัญญา


กรณีที่ CozyBid จะคืนเงิน 100% ของจำนวนเงินที่ชำระแล้วให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ก็ต่อเมื่อ

 • ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจากระบบโดยไม่มีข้อผิดพลาด หรือการยกเลิกจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย

CozyBid คืนเงิน 100% ของจำนวนเงินมัดจำให้ผู้ซื้อ บวกกับเงินเพิ่มเติมมากสุด [50%*] ก็ต่อเมื่อ

 • ผู้ขายไม่แจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถโอนห้องพักได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะ Developer ได้กำหนดข้อห้ามหรือไม่แจ้งว่าอยู่ในช่วงเวลาห้ามโอนสัญญา ซึ่งส่งผลให้ผู้ซื้อปฏิเสธที่จะซื้อ (โปรดทราบระยะเวลาโอนที่กำหนดโดย CozyBid คือ 10 วันโปรดดูข้อมูลส่วนการโอนเงินเพิ่มเติม)
 • ผู้ขายให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลห้อง, ชั้น, ขนาดห้อง, ทิศทาง ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ซื้อยกเลิกการซื้อ
 • ผู้ขายยกเลิกการขาย หรือเหตุการณ์อื่นที่ทำให้ผู้ขายไม่สามารถโอนสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (หรือใบจอง) ได้ภายใน 10 วัน (หรือ 20 วันหากยินยอมโดยผู้ซื้อและผู้ขาย)

ซึ่งผู้ซื้อผู้ขายยินดีดังต่อไปนี้

 • ผู้ขายยินดีสละสิทธิ์ในค่าธรรมเนียมที่ได้ให้ไว้
 • ผู้ซื้อจะได้รับเงินมัดจำส่วนของผู้ซื้อคืนเต็มจำนวน และจะได้รับเงินชดเชยเพิ่ม โดยนำมาจากค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งที่ผู้ขายได้จ่ายมาแล้ว

CozyBid คืนเงิน 100% ของค่าธรรมเนียมที่ผู้ขายได้ชำระแล้วให้กับผู้ขาย บวกกับเงินเพิ่มเติมมากสุด [50%*] ก็ต่อเมื่อ

 • ผู้ซื้อยกเลิกการซื้อ หรือ สาเหตุใดก็ตามที่ทำให้ผู้ซื้อชำระเงินค่าโอนสัญญาจะซื้อจะขาย (เงินค่าซื้อดาวน์) (หลังหักค่ามัดจำ จากผู้ซื้อ 0.3%) ไม่ครบ ภายใน 10 วัน (หรือ 20 วันหากยินยอมโดยผู้ซื้อและผู้ขาย)

ซึ่งผู้ซื้อผู้ขายยินดีดังต่อไปนี้

 • ผู้ซื้อยินดีสละสิทธิ์ในเงินมัดจำที่ได้ชำระแล้ว
 • ผู้ขายจะได้รับเงิน ค่าธรรมเนียมที่ผู้ขายชำระไว้แล้วคืนเต็มจำนวน และจะได้รับเงินมัดจำส่วนของผู้ซื้อส่วนหนึ่ง

*หมายเหตุ:

 • เงินเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 50% ของเงินที่ได้รับชำระ คิดจาก 50% ของเงินมัดจำจากผู้ซื้อ (กรณีคืนเงินให้ผู้ขาย) หรือ 50% ของค่าธรรมเนียมที่ผู้ขายจ่ายมาแล้ว (กรณีคืนเงินให้ผู้ซื้อ) และหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การชำระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตทั้งหมด ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ฯลฯ
 • การคืนเงินจะดำเนินการผ่านวิธีเดียวกันกับวิธีที่คุณชำระเงินมา ส่วนเงินเพิ่ม (หลังจากหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ) ผ่านการโอนเงินทางธนาคาร หลังจากที่เราได้รับข้อมูลการธนาคารทั้งหมดจากคุณแล้ว