ข้อตกลงและเงื่อนไข

คำจำกัดความ (Definitions)

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดในการตีความที่กำหนดไว้ ให้ใช้บังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการในเว็บไซต์

“บริษัท” หมายถึง บริษัท โคซี่มูฟ จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105559064318

"การโฆษณา " หมายถึง การโฆษณา ที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซด์ หรือระบบที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ แต่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะกับเว็บไซต์เท่านั้น อาจรวมถึงสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อส่งเสริมการขาย หรือการตลาด

“บริการ” หมายถึง การให้บริการของบริษัทผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เสนอขาย และเสนอซื้อโดยการเข้าสู้ราคา หรือตกลงซื้อขายในราคาตามที่ปรากฎบนแพลตฟอร์ม

"เงื่อนไข ของการบริการ" หมายถึง เงื่อนไขของการบริการที่ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตาม ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งบังคับโดยบริษัทเป็นครั้งคราว ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบ และนโยบายคำสั่งในเวลาใดๆก็ได้ และถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

"เว็บไซต์ " หมายถึง เว็บไซต์ www.cozybid.com ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง การใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยบริษัท และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการ

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ ทั้งกรณีเป็นผู้ซื้อ หรือผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอายุมากกว่า 18 ปี หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแล และได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ผู้ใช้บริการซึ่งมีบัญชีอยู่กับบริษัทอาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

“การตกลงซื้อขาย”  หมายถึง การที่ผู้ซื้อ และผู้ขาย ตกลงที่จะซื้อและขายทรัพย์สินในราคาตกลงซื้อขายบนแพลตฟอร์ม โดยการตกลงซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อ

-ผู้ซื้อตกลงซื้อในราคาที่ผู้ขายเสนอขาย  หรือ

- ผู้ขายตกลงขายในราคาที่ผู้ซื้อเสนอซื้อ 

ถึงแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันจากระบบว่าการวางเงินมัดจำจากผู้ซื้อและการจ่ายค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งจากผู้ขายให้กับบริษัทเสร็จสมบูรณ์แล้ว

“การตกลงซื้อขายสำเร็จบนแพลตฟอร์ม” หมายถึง การที่ผู้ซื้อ และผู้ขาย ตกลงที่จะซื้อและขายทรัพย์สินในราคาตกลงซื้อขายบนแพลตฟอร์ม โดยการตกลงซื้อขายสำเร็จบนแพลตฟอร์มจะเกิดขึ้นเมื่อ

-ผู้ซื้อตกลงซื้อในราคาที่ผู้ขายเสนอขาย  หรือ

- ผู้ขายตกลงขายในราคาที่ผู้ซื้อเสนอซื้อ

และได้รับการยืนยันจากระบบว่าการวางเงินมัดจำจากผู้ซื้อและการจ่ายค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งจากผู้ขายให้กับบริษัทเสร็จสมบูรณ์แล้ว

“ราคาตกลงซื้อขาย” หมายถึง ราคาเต็มของมูลค่าของทรัพย์สินที่ซื้อขาย  หรือ ราคาของสินทรัพย์ ที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีการตกลงซื้อขายสำเร็จบนแพลตฟอร์ม โดยที่ผู้ซื้อยินดีชำระ ซึ่งส่วนหนึ่งจะชำระเป็นราคาดาวน์ให้กับผู้ขาย และส่วนที่เหลือจะชำระให้กับเจ้าของโครงการ โดยราคาตกลงซื้อขาย คำนวณจาก:

ราคาตกลงซื้อขาย เท่ากับ  ราคาดาวน์ รวม จำนวนเงินที่เหลือที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับโครงการ         

“ราคาดาวน์” หรือ “ราคาขายดาวน์” หรือ  “ราคาซื้อดาวน์” หรือ “ราคาซื้อสิทธิ์ในการซื้อ”  หมายถึง จำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ซื้อจะต้องชำระ เพื่อซื้อสิทธิในการจองซื้อ และ/หรือใบจองซื้อ และ/หรือสิทธิในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน จากผู้ขาย โดยราคาดาวน์คำนวณจาก:

ราคาดาวน์ เท่ากับ ราคาตกลงซื้อขาย หัก จำนวนเงินที่เหลือที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับโครงการ

“ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่เข้ามาซื้อ หรือเสนอราคาเพื่อซื้อสิทธิ์ในการจองซื้อ และ/หรือใบจองซื้อ และ/หรือสิทธิในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่ผู้ขายได้นำมาเสนอขายในเว็บไซต์ และตกลงจะชำระราคาดาวน์แก่ผู้ขาย

“ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้นำทรัพย์สิน มาเสนอขายในเว็บไซต์ และกำหนดราคาไว้เพื่อให้มีการยอมรับที่จะซื้อจากผู้ซื้อ หรือเสนอราคาโดยผู้ซื้อจนผู้ขายยอมรับราคาที่เสนอซื้อภายในกำหนดระยะเวลา และตกลงขายสิทธินั้นแก่ผู้ซื้อ

“การเสนอขาย” หรือว่า การ “Offer” หมายถึง การที่ผู้ขายนำทรัพย์สินมาเสนอขายในเว็บไซต์โดยระบุราคา และจะขายสิทธิในทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อในราคาที่ผู้ขายระบุไว้  หรือ การที่ผู้ขายเสนอขายสิทธินั้นให้กับผู้ซื้อในราคาเดียวกับ ที่ ผู้ซื้อได้เสนอซื้อในทรัพย์สินของผู้ขายรายอื่น และผู้ซื้อเป็นผู้ตัดสินใจยอมรับการเสนอขายนี้ในเวลาที่กำหนดโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท

โดยผู้ขายรับรองว่าจะดำเนินการเพื่อโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขาย และ/หรือสิทธิในการทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินไปยังผู้ซื้อ ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม และที่ต้องชำระให้เจ้าของโครงการเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขาย

การเสนอขาย  หรือ การ Offer ถือว่า เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันในการขายดาวน์ (ขายสิทธิ์ในการซื้อคอนโด) ซึ่งเช่นเดียวกับการสั่ง "ขาย" หรือ “Sell Now” หรือ “Sell” การไม่ชำระธรรมเนียมหลังจากมีการตกลงซื้อขาย คุณกำลังละเมิดนโยบายของเราซึ่งอาจส่งผลกระทบตามมา ยกตัวอย่างเช่น การระงับการใช้บัญชีของคุณ และการดำเนินการเพื่อให้คุณชำระค่าธรรมเนียม

“การเสนอซื้อ” หรือ “การเสนอราคาซื้อ” หรือ “การต่อราคา” หรือการ “Bid” (ทั้งหมดให้มีความหมายเดียวกัน) หมายถึง การที่ผู้ซื้อได้เสนอราคาเพื่อซื้อทรัพย์สินที่ผู้ขายได้เสนอขาย จนผู้ขายพอใจในราคาที่เสนอซื้อนั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะชำระราคาซื้อดาวน์ให้แก่ผู้ขาย โดยผู้ซื้อสามารถยกเลิกการเสนอซื้อได้ถ้ายังไม่มีการตกลงซื้อขาย ยกเว้นว่าผู้ซื้อ ซื้อ หรือ เสนอซื้อในราคาที่ผู้ขายเสนอขาย ผู้ซื้อจะไม่สามารถยกเลิกการซื้อ หรือ เสนอซื้อนั้นได้

การเสนอซื้อ  หรือการต่อราคา หรือ การ  Bid ถือว่า เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันในการซื้อดาวน์ (ซื้อสิทธิ์ในการซื้อคอนโด) ซึ่งเช่นเดียวกับการสั่ง "ซื้อเลย" หรือ “Buy” หรือ “Buy Now”   การไม่ชำระเงินมัดจำหลังจากมีการตกลงซื้อขาย คุณกำลังละเมิดนโยบายของเราซึ่งอาจส่งผลกระทบตามมา ยกตัวอย่างเช่น การระงับการใช้บัญชีของคุณ และการดำเนินการเพื่อให้คุณชำระค่ามัดจำ

“สัญญาที่ทำกับผู้ใช้บริการ” ให้หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆ ดังกล่าวมา

 “การสูญเสีย” หมายถึง การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่

“วิธีชำระเงิน” หมายถึง กรณีที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ และยินยอมให้มีการชำระเงินจากการทำธุรกรรมในแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ เงินค่าบริการ และเงินค่าปรับ โดยผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชี Omise หรือ Payment Gateway อื่น ที่ได้ลงทะเบียนไว้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต

“ค่าธรรมเนียม”  หมายถึง บริษัทจะคิดค่าการใช้บริการจากผู้ใช้บริการในอัตรา ร้อยละ 1.0  ของราคาตกลงซื้อขาย

 “ค่าธรรมเนียมพิเศษ”  หมายถึง บริษัทจะคิดค่าการใช้บริการจากผู้ใช้บริการในอัตรา ร้อยละ 0.6 ของราคาตกลงซื้อขาย

“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าธรรมเนียม หรือ  ค่าธรรมเนียมพิเศษ ที่คิดกับและเก็บจากผู้ขาย  จำนวนเงินสุทธิที่ผู้ขายจะได้รับ คือ ราคาขายดาวน์ หัก ค่าบริการ

 “ทรัพย์สิน” หมายถึง  เอกสารจองซื้อ สิทธิในสัญญาจะซื้อจะขาย ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ บ้านพักอาศัย หรืออสังหาริมทรัพย์ในโครงการใดโครงการหนึ่งในราชอาณาจักรไทย ซึ่งผู้ขายเป็นผู้มีสิทธิในการนำทรัพย์สินเช่นว่านั้นออกขาย

โครงการ” หมายถึง สถานที่อันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินที่ขาย และหมายถึงบุคคลที่สามซึ่งได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขาย แล้วกับผู้ขายที่มาใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ 

“นโยบายการคืนเงิน” หมายถึง นโยบายการคืนเงินที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

“เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของลูกค้า

“เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่บนงแพลตฟอร์ม

 

1. ข้อกำหนดการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

1.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยบริษัทเป็นครั้งคราวไป บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆ และถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

 

2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

2.1 เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีส่วนตัวกับบริษัท หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจากผู้ใช้บริการอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้

ชื่อ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

สถานที่อาศัย

อีเมล

หมายเลขติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

วันเดือนปีเกิด

เพศ

2.2 ผู้ใช้บริการจะต้องจัดส่งข้อมูลให้กับบริษัท ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ หรือจัดส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยผู้ใช้บริการจะต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้มา

2.3 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หากได้ส่งมอบข้อมูลให้ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้บริการเท่านั้น หากผู้ใช้บริการเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือเลือกที่จะถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้ ผู้ใช้บริการอาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ส่งมอบให้บริษัทได้ตลอดเวลา

2.4 หากผู้ใช้บริการได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมหรือได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆแก่บริษัท

 

3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

3.1 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ หรือส่งต่อบุคคลภายนอก (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะกล่าวต่อไปนี้

                เพื่อดำเนินการหรือ เพื่อการสนับสนุนการใช้บริการ และ/หรือการใช้แพลตฟอร์ม

                เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบกับบุคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล

                ทั้งใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริษัท (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ผู้ใช้บริการได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผังการใช้งาน การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่างๆของแพลตฟอร์ม และปรับแต่งสำหรับผู้ใช้เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บริษัทคาดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการ หรือที่ผู้ใช้บริการได้ร้องขอ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ปฏิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

บริษัทอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลภายนอก สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล้าวข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆกับผู้ใช้บริการให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆที่บริษัทได้รับและเห็นว่าจำเป็น

 

4. การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

4.1 ผู้ใช้บริการสามารถปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์ม หรือโดยติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมล

 

5. ผู้ใช้บริการตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่:

5.1 ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ

5.2 ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ หรือกระทำการใดๆเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.3 พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง

5.4 ประกาศ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามหรือข้อมูลอันเป็นเท็จใดๆผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ

5.5 รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น

5.6 ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้ หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่น หรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้ และ

5.7 ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใด ๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

5.8 บริษัทอาจจะทำการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆ ในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ:

6.1 ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ บริษัทอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว

6.2 ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการ

6.3 รายงานกิจกรรมใดที่บริษัทสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับ ให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว และ/หรือ

6.4 ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใด ๆ จากผู้ใช้บริการอันเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการในเวลาใด ๆ และใช้สิทธิของบริษัทภายใต้ข้อนี้หากผู้ใช้บริการปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากผู้ใช้บริการให้หรือบริษัทมีเหตุให้เชื่อได้ว่าได้ให้ข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล

 

7. การใช้บริการ และการบริการ

การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัว

7.1 การซื้อขายใดๆในเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย ซึ่งการธุรกรรมการซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเสนอและมีการสนองรับข้อเสนอต้องตรงกันผ่านทางแพลตฟอร์มหรือรูปแบบการยืนยันตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

7.2 การเสนอราคาเพื่อขาย การเสนอราคาเพื่อซื้อ และการสนองรับข้อเสนอนั้นเป็นการตกลงและตัดสินใจเข้าผูกพันธ์ตามข้อเสนอด้วยตัวของผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายเอง โดยมิได้มีการบังคับ ข่มขู่ หรือกระทำการอื่นใด อันชัดกับเจตนารมณ์ของคู่สัญญา 

7.3 การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ได้ฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ จะถูกบริษัทระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว

7.4 เมื่อมีการเสนอขาย (Offer) เสนอซื้อ (Bid)  หรือ ซื้อ (Buy) อาจมีการเรียกเก็บเงินเล็กน้อย บนบัตรเครดิต เพื่อยืนยันสถานะบัตรเครดิต เงินที่ถูกเรียกเก็บนี้จะได้รับการคืนให้ผู้ใช้บริการอัตโนมัติ หลังจากบัตรเครดิตได้รับการยืนยันสถานะ ผู้ใช้บริการอาจเห็นการเรียกเก็บเงินและการคืนเงินนี้ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของตน

 

8. ผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับ:

8.1 ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ

8.2 ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ได้ลงประกาศหรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

8.3 ถึงแม้ว่าบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้นำมาลงประกาศ บริษัทไม่รับประกันว่ารายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวที่ปรากฏในเว็บไซต์จะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

8.4 เมื่อมีการตกลงซื้อขายสำเร็จบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายตกลงจะส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นตามวัน เวลา และสถานที่ที่บริษัทจะได้แจ้งกลับไปยังผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่าย

8.5 ในกรณีทรัพย์สินที่เสนอขาย เป็นทรัพย์สินที่ผู้ขายได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายกับโครงการแล้ว ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ทำการติดต่อโครงการเพื่อโอนสิทธิที่ขายนั้นให้กับผู้ซื้อ หรือดำเนินการให้ผู้ซื้อได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่ขายกับโครงการ หากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการให้สิทธิในทรัพย์สินที่ขายโอนไปยังผู้ซื้อ หรือผู้ซื้อไม่สามารถเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายกับโครงการได้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้ซื้อตามที่กำหนดในข้อ 16

 

9. ค่าบริการ - วิธีการคิดและการชำระ

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ในอัตราค่าธรรมเนียม หรือ อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ คูณกับราคาตกลงซื้อขาย โดยค่าบริการนี้คิดเฉพาะกับผู้ขาย โดยวิธีการชำระมีดังนี้

เมื่อมีการตกลงซื้อขายทรัพย์สินบนแพลตฟอร์มแล้ว ค่าบริการครึ่งหนึ่ง จะถูกหักจากบัญชีของผู้ซื้อ และผู้ขาย ฝ่ายละเท่าๆกัน โดยผู้ซื้อชำระเป็นเงินมัดจำ และผู้ขายชำระค่าบริการครึ่งหนึ่ง

เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว เงินมัดจำจากผู้ซื้อ จะถือว่าเป็นค่าบริการส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งที่ผู้ขายจะต้องจ่ายให้กับบริษัท 

ผู้ซื้อจะชำระให้ผู้ขายเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ราคาดาวน์ ลบ เงินมัดจำ

ผู้ขายจะได้รับเงินสุทธิเท่ากับ ราคาดาวน์ ลบ ค่าบริการ

บริษัทจะไม่คืนค่าบริการให้ผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อ 16 ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 

10. บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขอัตราค่าบริการ ราคาผลิตภัณฑ์และค่าบริการ ในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

 

11. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ชำระบรรดาค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ หรือชุดผลิตภัณฑ์ ("การซื้อขาย (Purchase)" ให้กับบริษัทผ่านทางระบบ หรือวิธีการตามที่บริษัทกำหนด ในช่วงเวลานั้นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบสำหรับวิธีการชำระเงิน แต่เพียงฝ่ายเดียว

 

12. หากผู้ใช้บริการได้ออกคำเสนอซื้อ หรือแสดงคำยืนยันการขายผ่านระบบแพลตฟอร์ม ในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายของผู้ใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องถือปฏิบัติตามวิธีการ และระยะเวลาการชำระเงินตามที่กำหนดโดยบริษัท หรือคำยืนยันผ่านระบบแพลตฟอร์มนั้น โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิต หรือบัญชี Omise หรือบัญชี payment gateway อื่นของผู้เสนอขายสินค้า หรือจากผู้เสนอซื้อสินค้าได้ทันที หลังจากที่มีการยืนยันผ่านระบบแพลตฟอร์ม หรือการตกลงซื้อขายทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อขายตามนโยบายของบริษัท

หากทางบริษัทไม่สามารถหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้สำหรับรายการนั้นได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตอื่นที่ผู้ใช้บริการได้บันทึกไว้กับทางบริษัท

 

13. ผู้ซื้อและผู้ขาย จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัทหลังจากการตกลงซื้อขายสำเร็จบนแพลตฟอร์ม

การโอนกรรมสิทธ์จะต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่มีการตกลงซื้อขายสำเร็จบนแพลตฟอร์ม หากเกินกว่านั้นผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถขอที่จะขยายเวลา โดยการขยายเวลาจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยอมรับที่จะขยายระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ แต่จะต้องไม่เกินอีก 10 วัน (รวมทั้งสิ้น 20 วัน)  หากฝ่ายใดไม่ยอมรับที่จะขยายเวลา ให้ถือว่าอีกฝ่ายไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ได้ในเวลาที่กำหนดโดยบริษัท เว้นแต่เป็นดุลพินิจของบริษัทที่จะขยายเวลา

หากทางเจ้าของโครงการมีกำหนดช่วงเวลาห้ามโอนสิทธิ์การซื้อคอนโด หรือ หากเจ้าของโครงการกำหนดว่าหากโอนสิทธิ์ภายในระยะเวลาใด เจ้าของโครงการจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการโอนสิทธิ์การซื้อคอนโด

ผู้ขายจะต้องระบุให้ชัดเจนในการลงประกาศว่าจะเริ่มโอนสิทธิ์ในการซื้อขายได้เมื่อไหร่

ระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ให้เริ่มคิดจากวันแรกที่เจ้าของโครงการยอมให้โอนสิทธิ์ได้ หรือวันแรกที่เจ้าของโครงการไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการโอนสิทธิ์

หากผู้ขายไม่ได้ระบุข้อมูลในประกาศ และหลังจากมีการตกลงซื้อขาย ผู้ซื้อไม่ยินยอมที่จะยืดระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ ให้ถือว่าผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ในระยะเวลาที่กำหนด

หากทางเจ้าของโครงการมีกำหนดว่าหากการโอนกรรมสิทธิ์ จะต้องมีการชำระเงินเพิ่มให้เจ้าของโครงการ โดยไม่ได้ระบุระยะเวลา ให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินเพิ่มให้เจ้าของโครงการ

หากผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด จะถือว่าเป็นความผิดของผู้นั้น และผู้นั้นสละสิทธิ์ในการซื้อขายทรัพย์สิน และสละสิทธิ์ในเงินมัดจำที่ให้ไว้ หรือ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการที่ได้ชำระแล้วกับบริษัท ให้เป็นไปตามข้อ 16.2.2 และ 16.2.3 

 

14. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้บริการอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการไม่อาจเรียกร้องเอากับบริษัทหรือตัวแทน ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการได้เลือกไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใด ๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังผู้ใช้บริการหรือให้เหตุผลใด ๆ

บรรดาค่าธรรมเนียมทั้งหมดได้รวมภาษีต่างๆ ที่บริษัทต้องเก็บจากผู้ใช้บริการตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีรายได้ของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

 

15. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการซื้อขาย บริษัทมีสิทธิดำเนินการใดๆ เพื่อให้ชำระค่าธรรมเนียมที่บริษัทพึงได้รับ โดยผู้ใช้บริการตกลงและเห็นชอบที่จะจ่ายค่าปรับสินไหมให้กับบริษัทตามมูลค่า และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ค่าดำเนินการทางกฎหมาย ที่ทางเกิดขึ้นกับบริษัทจากการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว

 

16. การคืนเงินที่ชำระ:

16.1 เว้นแต่มีการกำหนดไว้ ณ ที่นี้ให้เป็นอื่นใด จะไม่มีการจ่ายเงินใดๆ คืนทั้งสิ้น

16.2 การคืนเงินทั้งหลายให้ทำโดยผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น การคืนเงินให้ทำผ่านการโอนเงินทางธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลทั้งนี้เมื่อได้ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่บริษัทเท่านั้น การคำนวณเพื่อคืนเงินเป็นไปดังนี้

                16.2.1 คืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ซื้อ หรือผู้ขายตามจำนวนที่ได้จ่ายมาให้กับบริษัท ไม่ว่าจะเรียกว่าเงินมัดจำหรือค่าบริการก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะซื้อขายทรัพย์สินบนแพลตฟอร์ม แต่การซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือโดยเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้รวมถึงการที่ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้

                16.2.2 คืนเงินพร้อมค่าชดเชย ให้กับผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเรียกว่าเงินมัดจำหรือค่าบริการก็ตาม ในกรณีที่การตกลงซื้อขายสำเร็จบนแพลตฟอร์ม แต่ไม่สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นความผิดจากผู้ขาย ซึ่งรวมถึงการที่ผู้ขายทำให้ผู้ซื้อสำคัญผิดในสาระสำคัญของทรัพย์สิน หรือผู้ขายให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือในกรณีอื่นๆ ทั้งนี้ อัตราค่าชดเชยจะต้องหักค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                16.2.3 คืนเงินค่าบริการพร้อมค่าชดเชยให้กับผู้ขาย ไม่ว่าจะเรียกว่าเงินมัดจำหรือค่าบริการก็ตาม ในกรณีที่การตกลงซื้อขายสำเร็จบนแพลตฟอร์ม แต่ไม่สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากอันเป็นความผิดจากผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงการที่ผู้ซื้อไม่ทำการชำระเงินเพื่อทำการโอนสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ อัตราค่าชดเชยจะต้องหักค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16.3 บริษัทไม่อาจรับประกัน หรือรับรองได้ว่า เงินที่คืนนั้นจะเข้าสู่บัญชีของท่านตรงตามเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการของแต่ละธนาคาร หรือกระบวนการภายในของผู้ให้บริการการชำระเงิน

16.4 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

 

17. บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียว โดยบอกกล่าวไปยังผู้ใช้บริการให้มีผลในทันที บริษัทอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการ และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ โดยบริษัทอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามรวมทั้งการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเชื่อว่าผู้ใช้บริการได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของบริษัท หรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด  ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม

 

18. ผู้ใช้บริการอาจยกเลิกข้อเสนอการขาย หรือข้อเสนอการซื้อได้ต่อเมื่อผู้ซื้อหรือผู้ขายยังไม่มีการตกลงซื้อขายบนแพลตฟอร์ม มิฉะนั้นผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเรียกว่าเงินมัดจำหรือค่าบริการก็ตามให้แก่บริษัท และอีกฝ่ายจะได้รับการคืนเงินตามนโยบายที่กำหนดในข้อ 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3

 

19. ค่าปรับ/ค่าสินไหม

19.1 ผู้ใช้บริการยินยอม และตกลงที่จะจ่ายค่าสินไหม ดูแลป้องกัน และกระทำการใดๆ ที่จะไม่เป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายให้กับ บริษัทหรือ บุคคลใดๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจำหน่าย หรือหุ้นส่วนอื่นๆ ตลอดจนลูกจ้างของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการร้องเรียน หรือการแสดงความประสงค์ใดๆ โดยทั้งหมดนี้ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง ซึ่งครอบคลุมถึงค่าดำเนินการทางกฎหมายที่หยิบยกโดยบุคคลฝ่ายที่สาม อันเนื่องมาจาก หรือเกิดขึ้นจาก

(ก) การตีพิมพ์งานโฆษณา/การจัดทำรายการของผู้ใช้บริการ

(ข) การแสดงเนื้อหาของงานโฆษณา/การจัดทำรายการของผู้ใช้บริการ

(ค) สื่อวัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ตามที่ผู้ใช้บริการได้จัดทำขึ้น ให้กับบรรดาสมาชิกใดๆ ของสาธารณชน (ซึ่งหมายรวมถึงการใช้งานเว็บไซต์) โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางงานโฆษณา/การจัดทำรายการของผู้ใช้บริการ (ซึ่งหมายรวมถึง แต่มิได้จำกัดเฉพาะกับ การร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ การกระทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (การดูหมิ่น) การเปิดเผยความลับ การละเมิดต่อความเป็นส่วนตัว การแสดงโฆษณา หรือการดำเนินการขายที่หลอกลวง หรือสร้างความหลงผิด) และ/หรือ

(ง) การกระทำที่เป็นการละเมิดต่อเงื่อนไขการซื้อขาย

19.2 การร้องเรียนตามลักษณะของสิ่งใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกับบุคคลฝ่ายอื่นๆ และการกระทำที่ต่อต้านหรือเป็นปฏิปักษ์กับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องเริ่มต้นดำเนินการภายในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังจากวันที่มีเหตุของการกระทำนั้นๆ เกิดขึ้น ตามมาด้วยการที่คู่กรณีฝ่ายที่เสียหายอาจจะไม่มีการร้องเรียนใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลฝ่ายอื่นๆ

19.3 ไม่มีกรณีใดๆ ที่จะเป็นเหตุให้บริษัทต้องรับผิดต่อการร้องเรียนใดๆ ภายใต้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อขายเกินกว่าค่าธรรมเนียมโดยรวมที่คุณได้ชำระไป ตามจริง

 

20. ทรัพย์สินทางปัญญา

20.1 แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ บรรดารายละเอียดในแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ และเอกสารข้อมูลในเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด

20.2 สิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ยังเป็นของผู้ขาย จนกว่าธุรกรรมการซื้อขายจะสำเร็จ ซึ่งหมายถึงมีการโอนกรรมสิทธิ์ และมีการชำระเงินกันอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของการซื้อขาย

20.3 ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และผู้ใช้บริการต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งบริษัทหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น

20.4 ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งานเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด

 

21. การส่งข้อมูลและข้อมูลของผู้ใช้บริการ

การส่งข้อมูลโดยผู้ใช้บริการ: ผู้ใช้บริการให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่บริษัทในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่ยื่นไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือมอบให้บริษัท รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูล”) ผู้ใช้บริการยังให้สิทธิแก่บริษัทในการใช้ชื่อที่ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือเนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวผู้ใช้บริการเองหรือทำให้บริษัทหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ บริษัทอาจจะแต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ความยินยอมในการรับอีเมล์: ผู้ใช้บริการยินยอมและอนุญาตในการที่บริษัทจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ใช้บริการ ข้อตกลงของผู้ใช้บริการ นี้จะถือเป็นความยินยอมของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ผู้ใช้บริการอาจจะเลือกยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการขายในภายหลังได้ด้วยการคลิกที่จุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมในอีเมล์ส่งเสริมการขายใดๆ

 

22. การบอกกล่าว

22.1 คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหลายที่ส่งถึงผู้ใช้บริการหาก:

(ก) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามที่บริษัทจะเลือกจะถือว่าได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบแล้ว ณ วันที่เผยแพร่หรือออกอากาศ หรือ

(ข) ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของผู้ใช้บริการตามที่แจ้งหรือให้ข้อมูลไว้กับบริษัท  จะถือว่าผู้ใช้บริการได้รับคำบอกกล่าวแล้วในวันถัดจากวันส่งหรือในวันที่ทิ้งคำบอกกล่าวนั้นไว้

22.2 ผู้ใช้บริการอาจจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงบริษัทได้เฉพาะยังที่อยู่หรืออีเมล์แอดเดรสที่กำหนดเท่านั้น และจะถือว่าบริษัทได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้วเฉพาะเมื่อได้รับ ขณะที่บริษัทพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบกลับคำบอกกล่าวของผู้ใช้บริการโดยทันที บริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าจะตอบกลับได้เร็วเท่ากันทุกครั้ง

22.3 ในบางครั้งบริษัทอาจจะกำหนดวิธีการอื่นที่ยอมรับได้ในการบอกกล่าว (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล์ หรือรูปแบบอื่นในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะถือว่าคำบอกกล่าวนั้นได้รับแล้ว

 

23. ข้อกำหนดทั่วไป

23.1 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมาย จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

23.2 การที่บริษัทไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ในภายหลัง บริษัทยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ผู้ใช้บริการกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

23.3 เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

23.4 บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดตรงกับรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

23.5 การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และผู้ใช้บริการยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

23.6 เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่บริษัทได้กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) บริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เราระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าว หากผู้ใช้บริการใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ใช้บริการต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

23.7 บริษัทไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น (ถ้าหากมี) ในส่วนของเรา ที่อาจมีการแก้ไข

23.8 เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการ คือเงินบาทไทย

23.9 การตีความใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ ให้ถือฉบับภาษาไทยเป็นหลัก ในกรณีที่เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

23.10 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยบริษัทหรือผู้ให้บริการของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างเรากับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้บริการสละสิทธิใด ๆ ของผู้ใช้บริการ ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

23.11 บริษัทสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือการบริการ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

23.12 ผู้ใช้บริการไม่อาจโอนสิทธิภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บริษัทอาจจะโอนสิทธิของบริษัทภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

23.13 บริษัทไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการหากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของบริษัท

 

24. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของบริษัท

24.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน: บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูลทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใดๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใดๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด

24.2 ผู้ใช้บริการได้ตกลงว่า การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของท่านถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โดยที่บริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดของผู้เสนอขาย และสินค้าเป็นการเบื้องต้นเท่านั้นในลักษณะ "ตามที่เป็นอยู่จริง (As Is)" บริษัทขออธิบายข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการประกัน หรือรับรองทั้งหมดของบรรดาชนิดใดๆ ไม่ว่าจะมีการอธิบาย หรือเป็นไปตามนัยแฝงหรือไม่ก็ตาม ซึ่งหมายรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะกันการประกัน หรือรับรองซึ่งบอกเป็นนัย ของสิ่งที่วางขายหรือจำหน่ายได้ การดูแลให้เหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และไม่เป็นการกระทำละเมิดใดๆ นอกเสียจากการประกัน หรือรับรองในส่วนเฉพาะตัว ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

24.3 บริษัทไม่ขอประกัน หรือรับรองว่า การบริการของบริษัทจะเป็นไปตามความประสงค์ หรือความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือบริการของบริษัทจะเป็นไปโดยไม่มีอุปสรรค สิ่งขัดขวาง เป็นตามเวลา หรือทันต่อเวลา มีความมั่นคงปลอดภัย และไม่มีข้อผิดพลาด หรือการบริการของบริษัท จะสามารถเข้าถึงได้เวลาใดๆ หรือตลอดเวลาผ่านทางช่องทางตามที่ผู้ใช้บริการเลือก หรือใช้งาน หรือคุณภาพของบริการ ข้อมูล หรือสื่อวัสดุอื่นใดๆ ตามการซื้อขาย หรือที่ผู้ใช้บริการได้รับมาผ่านทางการบริการของบริษัท จะเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และ บรรดาข้อผิดพลาดใดๆ ในการบริการหรือข้อมูลของผลิตภัณฑ์จะมีการแก้ไข หรือปรับปรุง เพื่อเป็นการเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าบรรดาคำแนะนำ หรือข้อมูลที่ได้รับมาจากบริษัทก็ดี หรือพนักงานลูกจ้างก็ดี ผู้แทนจำหน่ายก็ดี หรือผ่านทางระบบแพลตฟอร์มก็ดี ทั้งทางวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร จะไม่ทำให้เกิดการประกันหรือรับรองใดๆ เว้นแต่ที่ได้มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการซื้อขายเท่านั้น