Terms of Services (ข้อตกลงการใช้งาน-ทั่วไป)

 1. ข้อตกลงนี้กำกับดูแลการใช้งานเว็บไซต์ www.cozybid.com (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์") และจัดทำขึ้นโดยบริษัท โคซี่มูฟ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) และเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใดๆ ซึ่งหมายรวมถึงการขอเข้าใช้ระบบเฉพาะของบริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์และบริการ”) ซึ่งสมาชิกผู้ใช้บริการทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานที่จะกล่าวต่อไป
   
 2. เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการที่จัดขึ้น ย่อมแสดงว่าได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแต่ละข้อและทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบส่วนใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ย่อมแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงดังกล่าว 
   
 3. ข้อตกลงการใช้งานนี้อาจกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆเกี่ยวกับสมาชิกผู้ใช้บริการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการที่แสดงบนเว็บไซต์ ข้อควรระวังในการใช้งาน ข้อแนะนำการใช้งาน นโยบายในการยกเลิก รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อขาย และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยที่อาจจะมีการเชื่อมรวมเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้ากับเงื่อนไขและข้อกำหนดการเหล่านี้โดยใช้การอ้างอิง ซึ่งก็จะให้เรียกอ้างอิงโดยรวมว่า "เงื่อนไขการบริการ (Terms of Services)" และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหลัก แต่ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันกับข้อตกลงหลัก ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ยึดบทบัญญัติของเงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อขายเป็นหลักสำคัญ
   
 4. ผู้ใช้บริการจะต้องจัดหาการบริการสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ หรือบริการอื่นๆ ที่จำเป็นในการเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตาม โดยคุณเองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ซึ่งนำมาใช้กับแนวทางที่คุณได้ใช้สำหรับเข้าใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 
   
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบ เอาออก ไม่แสดงซึ่งข้อความหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือข้อความหรือข้อมูลอื่นใดที่กำหนดไว้ใน "เงื่อนไขการบริการ (Terms of Services)" รวมถึงมีสิทธิระงับบัญชีการใช้งานของผู้ใช้ ที่กระทำการอันเป็นการแสดงข้อมูลส่วนตัวของตน เช่น การให้ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีต่างๆ (LINE/Whatsapp/WeChat) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบของบริษัทได้ 
   
 6. เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของบริษัท โคซี่มูฟ จำกัด โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท โคซี่มูฟ จำกัด

  เครื่องหมายการค้า และโลโก้ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด และผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่กระทำการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ  ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของบริษัท ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
   
 7. ผู้ใช้บริการตกลงว่าข้อมูลทุกชนิดที่ผู้ใช้บริการจัดส่งให้บริษัท ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์เด็ดขาดแต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ผู้ใช้บริการได้จัดส่ง เผยแพร่หรือ โพสต์ประกาศ บริษัทสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น หากข้อมูลของผู้ใช้บริการใดเป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมให้บริษัทรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการสำหรับการทำสื่อโฆษณาหรือการตลาดต่างๆ ของของบริษัท โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของผู้ใช้บริการ